Informacje o Wydziale

Początki Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy sięgają roku akademickiego 1971/1972, gdy na zamiejscowym Wydziale Rolniczym WSR Poznań w Bydgoszczy pierwsi studenci rozpoczęli naukę na kierunku zootechnika w Instytucie Produkcji Zwierzęcej. W 1972 roku utworzono Oddział Zootechniczny Zamiejscowego Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Strukturę Oddziału tworzyły zespoły: hodowli zwierząt, zoologii i anatomii zwierząt, fizjologii zwierząt i zoohigieny oraz żywienia zwierząt i paszoznawstwa. Z połączenia bydgoskiej Filii Akademii Rolniczej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej, w 1974 roku utworzono w Bydgoszczy Akademię Techniczno-Rolniczą. Zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, w ATR Bydgoszcz powołano Instytuty, które pełniły rolę Wydziałów. W miejsce Oddziału Zootechnicznego powołano Instytut Zootechniczny jako samodzielną jednostkę uczelni. Powrót do tradycyjnych nazw jednostek, a więc wydziałów, katedr i zakładów nastąpił w 1984 roku. Od roku 2006 Wydział Zootechniczny ze względu na poszerzenie profilu badawczego i dydaktycznego przyjął nową oficjalną nazwę Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Większość realizowanych przez jednostki Wydziału zadań badawczych mieści się w takich strategicznych obszarach jak:

 • Zdrowie
 • Środowisko
 • Rolnictwo i żywność,

oraz w priorytetowych kierunkach badań takich jak:

 • Biologia molekularna i biotechnologia oraz ich wpływ na poprawę zdrowia i życia społeczeństw
 • Różnorodność biologiczna i jej ochrona
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów przyrodniczych
 • Postęp biologiczny w rolnictwie
 • Żywność prozdrowotna

Główne kierunki badań wiążą się ściśle z potrzebami regionu kujawsko-pomorskiego i kraju w zakresie produkcji zwierzęcej oraz szeroko pojętej ochrony środowiska i dotyczą:

 • doskonalenia genetycznego i produkcyjnego oraz poprawy dobrostanu w chowie i hodowli różnych gatunków ssaków i ptaków gospodarskich,
 • poprawy jakości produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem produkcji żywności funkcjonalnej,
 • doskonalenia technologii produkcji, żywienia oraz konserwowania pasz,
 • oddziaływania człowieka na ekosystemy i różnorodność biologiczną,
 • utylizacji oraz zagospodarowania rolniczych i komunalnych produktów ubocznych,
 • analizy walorów faunistycznych regionu kujawsko-pomorskiego w kontekście ochrony przyrody i agroturystyki.