Współpraca naukowa

Działalność naukowo-badawcza WHiBZ

Działalność naukowo-badawcza i rozwojowa realizowana na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt obejmuje badania statutowe, granty finansowane przez MNiSW (NCN, NCBiR i in.), lub z funduszy Unii Europejskiej (7.PR), w tym również w ramach RPO przez Urząd Marszałkowski, a także tematy zlecone przez podmioty gospodarcze lub inne instytucje. Większość realizowanych zadań badawczych przez jednostki Wydziału mieści się w Krajowym Programie Ramowym, w takich strategicznych obszarach badawczych jak: „zdrowie”, „środowisko” oraz „rolnictwo i żywność”, a także takich priorytetowych kierunkach badań jak: „biologia molekularna i biotechnologia oraz ich wpływ na poprawę zdrowia i życia społeczeństw”; „różnorodność biologiczna i jej ochrona”; optymalizacja wykorzystania zasobów przyrodniczych”, „postęp biologiczny w rolnictwie” oraz „żywność prozdrowotna”. Tematyka ta mieściła się również w priorytetowych kierunkach nakreślonych w 7. Programie UE, a obecnie w "Horyzont 2020".

Problematyka badań koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 • doskonalenia zwierząt, w tym oceny metod ekspresji i transferu genów zwierząt, poszukiwania markerów genetycznych cech użytkowych bydła, trzody chlewnej i drobiu,
 • poprawy dobrostanu zwierząt, w tym fizjologicznej odporności na stres,
 • optymalizacji systemów utrzymania i użytkowania zwierząt gospodarskich w aspekcie podwyższania jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, m.in. poprzez proekologiczną i prozdrowotną produkcję wieprzowiny, wołowiny, mięsa i jaj różnych gatunków ptaków,
 • doskonalenia technologii produkcji zwierzęcej,
 • opracowania przyjaznych środowisku technologii produkcji pasz i stosowania prozdrowotnych dodatków paszowych,
 • oceny bioróżnorodności wśród zwierząt gospodarskich i dziko żyjących,
 • oddziaływania człowieka na zmiany ekosystemów,
 • analizy walorów faunistycznych regionu kujawsko-pomorskiego w kontekście ochrony przyrody i agroturystyki,
 • badań dotyczących biologiczno-molekularnych podstaw mechanizmów odpornościowych u zwierząt, uwzględniających zdrowie ludzkie (białka terapeutyczne) i technologiczne aspekty z tym związane, a także potencjał komercjalizacyjny (patenty).

Realizacja prac naukowo-badawczych i rozwojowych pracowników Wydziału w znacznym stopniu opiera się o współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, w tym w ramach podpisanych umów. Do bardzo efektywnych należy zaliczyć kontakty naukowe z Instytutem Genetyki Świń w Beuningen (Holandia) w zakresie komórkowych i tkankowych zmian u świń szybko rosnących, z Uniwersytetami Rolniczymi w Czechach i Słowacji w zakresie konserwacji traw i innych pasz, a także oceny ich wartości pokarmowej, z Instytutem Zoologicznym w Greiswaldzie, z Akademią Rolniczą w As i Uniwersytetem w Bergen (Norwegia) oraz z Uniwersytetem Stanowym Nowego Jorku w Syrakuzach (USA) prowadzone są wspólne badania nad zmianami mikromorfologicznymi u roztoczy, głównie glebowych, a z Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze (Słowacja) i Uniwersytetem de Molise w Campobasso (Włochy) mamy umowę o współpracy dotyczącej dobrostanu, biotechnologii i jakości produkcji zwierzęcej.

Wykaz innych współwykonawców w projektach międzynarodowych:

 • Queens University Belfast /UK/,
 • Agri-Food and Biosciences Institute /UK/,
 • Teagasc Agriculture and Food Development Authority /Ireland/,
 • Research and Technology, Food and Agriculture /Spain/,
 • Hermitage Pedigree Pigs Ltd. /Ireland/,
 • Devenish Nutrition Ltd. /UK/,
 • Di Andreas Moser RTD Services /Austria/,
 • Institute of Animal Nutrition /Austria/,
 • Swiss Federal Research Station for Animal Production /Switzerland/,
 • Aarhus Universitet /Denmark/,
 • Leibniz Institute for Farm Animal Biology (FBN) /Germany/,
 • Industrial Tecnica Pecuaria SA /Spain/,
 • Delacon Biotechnik GmbH /Austria/,
 • Cobb Europe Ltd. /UK/,
 • IBB PAN /Poland/,
 • Poznan University of Life Science /Poland/.

Istnieje także bardzo dobrze układająca się współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi – Instytutem Zootechniki PIB w Krakowie, Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Instytutem Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie oraz z pokrewnymi Wydziałami Uniwersytetów Przyrodniczych (dawnych akademii rolniczych) we Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Szczecinie, w Warszawie i w Olsztynie, a także z UMK w Toruniu (Collegium Medicum w Bydgoszczy).

Dowodem współpracy naukowej, w tym w skali międzynarodowej są wspólne projekty badawcze z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w ramach NCN, NCBR oraz innych funduszy ministerialnych i strukturalnych, a także Programów Ramowych UE (np. 7. PR).

Od kilku lat Wydział nasz należy do wyróżniających się na UTP jednostek w pozyskiwanych środków pieniężnych w ramach grantów unijnych realizowanych we współpracy z 14 ośrodkami zagranicznymi w takich krajach, jak: Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Austria, Szwajcaria, Niemcy i Dania (wykaz instytucji poniżej). Mimo że badania wykonywano na kurach lub bydle jako modelu zwierzęcym, mają one szersze znaczenie związane ze zdrowiem ludzkim (białka terapeutyczne), a także z mechanizmami odpornościowymi i innymi biologiczno-molekularnymi i technologicznymi zagadnieniami, których rozwiązanie może przyczynić się m. in. do produkcji żywności prozdrowotnej i proekologicznej.

Przykłady ostatnio realizowanych projektów naukowo-badawczych i rozwojowych:

 • "Badania nad możliwością zastosowania Probionu Forte w żywieniu kurcząt rzeźnych" – kierownik – dr hab. inż. Marek Adamski, prof. nadzw. UTP (Voucher badawczy, RPO)
 • Projekt badawczy własny PB 5214/B/P01/2011/40 ” Związek polimorfizmów genów kandydujących z cechami użytkowości mięsnej owiec”- kierownik dr inż. Ewa Wiśniewska (Grochowska)
 • Projekt badawczy własny PB 1641/B/H03/2010/38 „ Postawy konsumentów wobec zagadnienia dobrostanu zwierząt hodowlanych” – kierownik dr inż. Bogna Kowaliszyn (2010-2011) (NCN)
 • Grant promotorski PB 0676/B/P01/2009/36 „Wpływ gnojówki świńskiej na roztocze glebowe łąk” – kierownik: prof. dr hab. Stanisław Seniczak (MNiSW)
 • Projekt badawczy własny PB 6239/B/P01/2010/38 „ Wpływ synbiotyku podanego in ovo na mechanizm odpowiedzi immunologicznej u kur „ – kierownik dr inż. Anna Sławińska.
 • 7 PR UE "Thrive Rite Natural Compounds to enhance Productivity, Quality and Health in Intensive Farming Systems", nr grantu: 315198 kierownik – prof. dr hab. M. Bednarczyk
 • Projekt badawczy UMO-2011/03/N/NZ9/03814 „ Modele komórkowe in vitro do badań sekrecji białek terapeutycznych w jajowodzie ptaków” – kierownik dr inż. Katarzyna Stadnicka (Kasperczyk)
 • Projekt badawczy PB 5586/B/P01/2011/40 „ Analiza mutacji SNP w obrębie genów kandydujących związanych z nieswoistą i swoistą odpowiedzią immunologiczną u kur „ – kierownik dr hab. inż. Maria Siwek, prof. nadzw. UTP
 • Projekt badawczy własny PB 0800/B/P01/2009/37 „ Wykorzystanie parametrów określających rozwój narządów rozrodczych loszek oraz związanych z tym markerów genetycznych w selekcji na użytkowość rozpłodową loch” – kierownik: prof. dr hab. W. Kapelański.
 • Grant Marie Curie Initial Training Networks 224798 FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG “ Development of fast and cost efficient methodology for bovine parental verification and identification with DNA markers” – kierownik: prof. dr hab. Marek Bednarczyk.
 • ECO-FCE "Gut Structure, function, microbiota and metagenomics" – kierownik - prof. dr hab. M. Bednarczyk (7. PR UE).
 • Projekt badawczy UMO-2013/11/B/NZ9/00783 – Szlak sygnalizacji TRL aktywowany synbiotykiem miarą poprawy parametrów odporności u kurcząt – kierownik – dr inż. A. Sławińska
 • Projekt badawczy własny PB 0755/B/P01/2009/26 „ Roztocze (Acari) jako bioindykatory rewitalizacji gleb szkółek leśnych" – kierownik : dr hab. inż. Andrzej Klimek, prof. nadzw. UTP (MNiSW)
 • Dotacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „ Badania nad odmianami kukurydzy o różnicowanym pochodzeniu genetycznym z wykorzystaniem na paszę i jako substratu dla biogazowni „ – kierownik: dr hab. Zbigniew Podkówka, prof. nadzw. UTP
 • "Opracowanie parametrów liofilizacji mikroorganizmów płynnej treści żwacza" - kierownik: dr hab. inż. Roman Szymeczko, prof. nadzw. UTP
 • Monitoring i ocena naukowa realizacji programu „ Odbudowa populacji zwierzyny drobnej w woj. kujawsko-pomorskim" – kierownik dr inż. Witold Brudnicki (Polski Związek Łowiecki)
 • Opracowanie i wdrożenie procesu zwalczania alergennych roztoczy Acari w używanych artykułach dziecięcych celem zwiększenia bezpieczeństwa produktu – kierownik dr inż. Bogusław Chachaj (Voucher badawczy, RPO)
 • Wpływ siłowni wiatrowych za zachowanie się, wyniki produkcji oraz jakość mięsa świń i gęsi - kierownik – prof. dr hab. J. Mikołajczak (WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski).
 • Projekt własny PB 3346: „Wpływ stymulacji embriogenezy na ekspresję genów rodziny Myod, miogenezę oraz wzrost i rozwój mięśni szkieletowych kurcząt”; kierownik: dr hab. inż. G. Elminowska-Wenda, prof. nadzw. UTP.
 • "Badania nad możliwością zastosowania probiotyku nowej generacji metodą in ovo w celu pozyskiwania piskląt kaczek" - dr hab. inż. M. Adamski, prof. nadzw. UTP (Voucher badawczy, RPO)
 • Projekt badawczy UMO-2014/13/B/NZ9?02123 - "Wykorzystanie ukierunkowanego sekwencjonowania DNA następnej generacji do analizy genetycznych podstaw wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej u kur (2015-17) (Konkurs OPUS 7) - kierownik: dr hab. inż. Maria Siwek, prof. nadzw. UTP
 • Projekt NCBR / PBS pt. "Optymalizacja produkcji białek terapeutycznych w jajowodzie kury" - kierownik: prof. dr hab. Marek Bednarczyk

Dowodem uznania osiągnięć w ramach współpracy naukowej na arenie międzynarodowej było zorganizowanie lub współorganizowanie w latach 2009-2014 kilku konferencji międzynarodowych o zasięgu globalnym. Jedną z nich organizowaliśmy jako pierwsi na świecie - "1st GLOBALDIV WORKSHOP. A global view of livestock biodiversity and conservation" po patronatem Unii Europejskiej. W roku 2009 powierzono nam przeprowadzenie jednego z dwóch warsztatów roboczych w ramach tej inicjatywy nt. „Globalnej oceny bioróżnorodności i ochrony zasobów genowych zwierząt gospodarskich”. Celem spotkania było powstanie międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołów ekspertów. Workshop w Bydgoszczy służył wskazaniu możliwości opracowania nowych technologii oraz wyznaczeniu kierunków ochrony zasobów i stworzeniu rezerw genowych zwierząt gospodarskich.

Inną konferencją o zasięgu globalnym zorganizowaną przez nasz Wydział był też "16th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition", który odbył się po raz pierwszy w Polsce we wrześniu 2012 r. W Kongresie wzięło udział 138 uczestników z 24 krajów świata: 130 referatów i doniesień reprezentowało ośrodki naukowe Europy, Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Północnej. Honorowy patronat przyjął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa i Prezydent Bydgoszczy. Patronem medialnym zostało Polskie Radio oraz Telewizja Polska Bydgoszcz. Efektem Kongresu była bardzo wysoka ocena jego wartości naukowej i organizacyjnej, wystawiona przez Prezydium Europejskiego Towarzystwa Naukowego i uczestników.

Innym dowodem międzynarodowego uznania jest coroczne Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dla Doktorantów, Studentów i Młodych Naukowców Uczelni Rolniczych pt. „Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” (International Scientific Symposium for Ph.D. Students and Students of Agricultural Colleges “Innovative researches supporting rural areas development"), które cieszy się dużym zainteresowaniem doktorantów z różnych kontynentów. Inną okazjonalnie współorganizowaną konferencją międzynarodową jest też Konferencja Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA.

W skali krajowej współpracę naukową inspirują cykliczne konferencje organizowane lub współorganizowane przez nasz Wydział, jak FAUNA MIAST (sześć kolejnych edycji), a także sześciokrotnie Ogólnopolska Konferencja powierzana Bydgoskiemu Kołu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Pozyskiwanie grantów z udziałem instytucji zagranicznych oraz powierzanie nam organizacji konferencji o wysokiej randze międzynarodowej jest możliwe m. in. dzięki zakupionej za ok. 6000000zł. nowoczesnej aparaturze naukowej, obecnie wykorzystywanej w ramach Laboratorium Biologiczno - Chemicznego oraz Laboratorium Genetyki Molekularnej i Biotechnologii , których organizacja była możliwa dzięki Projektowi "Regionalne Centrum Innowacyjności - 2 Etap" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2009-2013. Najcenniejsze wyposażenie Laboratorium stanowią: Amplifikator DNA, Sekwanator DNA, Nukleofektor, Spektrofotometr UV/Vis, Chromatograf gazowy z bogatym wyposażeniem, Chromatograf cieczowy, Aparat do analizy mleka, Licznik komórek somatycznych w mleku, Dyspersyjny analizator pasz, Analizator mięsa, Spektrometr absorpcji atomowej ICE 3500, Aparat do oznaczeń białka w paszach. Efektem tego jest m. in. zainteresowanie cudzoziemców z Włoch, Portugalii, Egiptu, Wietnamu i in. wykonywaniem wspólnych prac badawczych lub badań do doktoratów.

Kontakt w sprawie współpracy

dr hab. Tadeusz Barczak, prof. nadzw. UTP

kontakt:
tadeusz.barczak@utp.edu.pl
tel. (052) 374-94-48