Projekty Dotowane z MRiRW

Rok 2016


Informacja o planowanych przez Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy na 2016 r. badaniach podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

1. Tytuł zadania: Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych na przykładzie maksymalnie: 500 sztuk kaczek pekin krajowy (P-11) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-22)

Cel zadania:

Celem zadania w roku 2016 jest indywidualna ocena cech mięsnych w wychowie kaczorów i kaczek rodu P-11 i P-22 oraz cech reprodukcyjnych ptaków dorosłych, a następnie analiza kształtowania się zmienności tych cech w obu populacjach kaczek.

2. Tytuł zadania: Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych na przykładzie maksymalnie: 750 sztuk kaczek pekin krajowy (P-44) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-55)

Cel zadania:

Celem zadania w 2016 r. jest indywidualna ocena cech mięsnych w wychowie kaczorów i kaczek rodu P-44 i P-55 oraz cech reprodukcyjnych ptaków dorosłych, a następnie analiza kształtowania się zmienności tych cech w obu populacjach kaczek.

Planowany termin i miejsc publikacji informacja o uzyskanych wynikach badań oraz sposób dostępu

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji każdego z wyżej wymienionych zadań będą niezwłocznie zamieszczone, odrębnie dla każdego z tych zadań, na stronie internetowej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, w zakładce Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy http://whbz.utp.edu.pl/index.php/wspolpraca/projekty-dotowane-z-mrirw nie później niż do dnia 15 stycznia 2017 r. Wyniki te będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, w tym rolników i podmiotów działających w sektorze rolnictwa, w szczególności zajmujących się hodowlą i produkcją zwierzęcą.

Sprawozdania za 2016 rok z realizowanych badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

Zadanie 1: Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych na przykładzie maksymalnie: 500 sztuk kaczek pekin krajowy (P-11) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-22)

Kaczki pekin stanowiące dwa rody oznaczone P-11 i P-22 niewątpliwie należy uznać za należące do unikatowych populacji kaczek użytkowanych w kraju, zakwalifikowanych do typu pekina polskiego. W chowie półintensywnym, ekstensywnym, jak również o charakterze ekologicznym najczęściej osiągają bardzo zadowalające wyniki produkcyjne. W ostatnich latach wraz ze wzrostem zainteresowania chowem w szczególności półintensywnym kaczki rodu P-11 i P-22 znajdują uznanie, jako materiał do produkcji żywności określonej potocznie jako „zdrowa żywność”. Ptaki tych rodów mają białą barwę upierzenia, co jest pożądane przy obróbce technologicznej surowca. Wyróżnia je harmonijna budowa ciała. Dobrze adoptują się do warunków gospodarskich, wykorzystując pasze wytwarzane w oparciu o komponenty własne. Rody użytkowane były intensywnie przez ponad 50 lat. Od wielu lat znajdują uznanie w gospodarstwach rolnych na terenie Pomorza i Kujaw. Ze względu na swoje walory użytkowe oraz jakościowe surowców pochodzących od tych ptaków oraz możliwość ich utrzymania w zróżnicowanych warunkach niezbędne jest pozyskanie informacji o cechach wyróżniających te rody kaczek. Ze względu na specyfikę utrzymania kaczek wydaje się być istotnym zbadanie ich potencjału reprodukcyjnego oraz przeprowadzenie oceny wzrostu w czasie wychowu kaczek.


Lp.

Cel

Czy cel został zrealizowany (tak/nie*/częściowo*)

1.

Celem badań była ocena cech użytkowych świadczących o umięśnieniu i otłuszczeniu kaczorów i kaczek rodu P-11 oraz P-22, a także analiza cech reprodukcyjnych świadczących o potencjale produkcyjnym ich pokoleń rodzicielskich. Uzyskane wyniki pozwolą na analizę zróżnicowania obu populacji kaczek.

TAK

Materiał badawczy stanowiły kaczory i kaczki rodzicielskie oraz potomne z krajowego rodu P-11 i kaczory i kaczki rodzicielskich oraz potomne z rodu krajowego P-22 (wg stanu na pierwszy dzień produkcji) utrzymywane w Ośrodku Hodowli Kaczek w Lińsku. Badania obejmowały:

  1. Ocenę cech reprodukcyjnych i jakości jaj na podstawie wyników wylęgu. Ocena obejmowała kontrolę nieśności w hodowlanych populacjach kaczek z uwzględnieniem określenia liczby jaj zniesionych przez kaczkę oraz średniej masy jaja wyznaczonej w okresie 2-tygodniowego szczytu nieśności. Ocena jakości jaj wylęgowych została przeprowadzona na podstawie ich wartości biologicznej wyrażonej wynikami lęgu jaj i wylęgu piskląt. Oceniono zapłodnienie jaj oraz wyniki wylęgów na podstawie liczby piskląt zdrowych wylężonych z jaj zapłodnionych i nałożonych wyrażonej ich procentowym udziałem w wylęgu. Inkubacja jaj i wylęgi piskląt były prowadzone w standardowej technologii lęgu przyjętej dla jaj kaczych.
  2. Analizę zróżnicowania hodowlanych populacji kaczek na podstawie cech użytkowych. W analizie tej uwzględniono wyniki oceny kaczek w wychowie. Ocena ta, polegała na określeniu indywidualnej masy ciała w wieku 3. i 7. tygodni oraz wykonaniu pomiarów zoometrycznych (długości mostka i grubości mięśni piersiowych) umożliwiających określenie metodą przyżyciową masy mięsa oraz tłuszczu w kaczkach. Za każdym razem ocena indywidualna masy ciała wykonywana była za pomocą elektronicznej wagi RADWAG. Długość mostka zmierzono taśmą zoometryczną od przedniej do tylnej krawędzi, a grubość warstwy mięśni piersiowych za pomocą zgłębnika igłowego w odległości 4 cm od początku grzebienia mostka i 1,5 cm w bok od jego krawędzi. Masa ciała 7-tygodniowych kaczek wraz z długością mostka i grubością mięśni piersiowych, posłużyły do obliczenia masy mięsa i tłuszczu za pomocą równań regresji wielokrotnej /Bachno i in., 1988/. Na podstawie zebranych wartości cech ocenianych indywidualnie dla każdej kaczki wykonano analizę zróżnicowania hodowlanych populacji kaczek, do czego posłużyły wartości średnie i odchylenia standardowe badanych cech.
Wyniki reprodukcyjne kaczek rodzicielskich obu rodów oraz ocenę wartości biologicznej jaj na podstawie wyników lęgów przedstawiono w tabeli 1. Ocenie podlegały kaczory i kaczki rodów P-11 i P-22 ocenione w wychowie w roku 2015, które przeklasyfikowano do reprodukcji na rok 2016. Padnięcia i brakowania zdrowotne w czasie reprodukcji u kaczorów rodu P-22 były o 0,67% mniejsze w porównaniu z kaczorami rodu P-11. Podobnie samice rodu P-22 wyróżniały mniejsze ubytki (o 0,78%) w czasie produkcji w porównaniu z kaczkami rodu P-11. Średnia masa jaja w szczycie nieśności u kaczek z rodu P-11 wynosiła 87,1 g, a u kaczek z rodu P-22 88,2 g. Masa jaja nie różnicowała istotnie obu populacji rodowych kaczek, a podobne współczynniki zmienności tej cechy (odpowiednio: 3,9 w rodzie P-11 i 4,0 w rodzie P-22), świadczą również o wyrównanej masie jaja w obrębie rodów, co z kolei wpływa na ich dobrą przydatność do lęgów w celu pozyskania piskląt dobrej jakości.

W rodzie P-11 średnio na nioskę pozyskano o 4,1 jaja więcej w porównaniu z rodem P-22, co może świadczyć o większym potencjale reprodukcyjnym samic rodu P-22 w porównaniu z samicami rodu P-22. Przy czym w rodzie P-22 stwierdzono większe zapłodnienie jaj (93,6%) w porównaniu z rodem P-11 (90,4%). Wyniki te świadczą o lepszej wartości biologicznej jaj zniesionych przez kaczki rodu P-22. Potwierdziły to uzyskane wyniki procentowego udziału w wylęgach piskląt zdrowych z jaj nałożonych i zapłodnionych, które wskazują, iż w rodzie P-22 można uzyskać o 4,1% piskląt zdrowych z jaja nałożonych więcej, jak również o 1,7% piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych w porównaniu do udziału w wylęgach piskląt z rodu P-11. Analiza wyników reprodukcyjnych w obu rodach wskazuje na dobrą wartość biologiczną jaj, duży potencjał reprodukcyjnych ptaków w obu rodach przy równoczesnym ich zróżnicowaniu.


Tabela 1. Wyniki cech reprodukcyjnych kaczek z rodów P-11 i P-22 w 2016 roku

Cecha

Ród - płeć - wartości cech

P-11

P-22

Kaczory

Kaczki

Kaczory

Kaczki

Okres użytkowania (tyg.)

20

20

Nieśność jaj w przeliczeniu na nioskę (szt.)

-

118,7

-

114,8

Średnia masa jaja (g)

-

87,1

v=3,9

-

88,2

v=4,0

Padnięcia i brakowania zdro-wotne w produkcji (%)

4,72

3,99

4,05

3,21

Zapłodnienie jaj (%)

90,4

93,6

Wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych (%)

69,8

73,9

Wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych (%)

77,2

78,9


Z przeprowadzonych lęgów kaczek pekin rodów krajowych P-11 i P-22 pozyskano pokolenia potomne ptaków obojga płci w obu analizowanych rodach. Wyniki wychowu kaczek potomnych zestawiono w tabeli 2. W 2016 roku w rodzie P-11 do wychowu przeznaczono 287 samców i 572 samice, zaś w rodzie P-22 do wychowu pozyskano 286 kaczorów i 595 kaczek. Ptaki z obu rodów cechowała duża zdrowotność wyrażona małą liczbą padnięć i brakowań zdrowotnych. Do końca 7. tygodnia życia ubytki kaczorów rodu P-11 wynosiły 2,09% i były podobne z ubytkami kaczorów w rodzie P-22 (2,10%). U kaczek rodu P-11 wykazano nieco większe ubytki 1,57% w porównaniu z 1,34% u samic P-22 do końca 7. tygodnia wychowu. Do 24. tygodnia wychowu ubytki samców i samic w rodzie P-11 były większe w porównaniu do ubytków kaczek obojga płci w rodzie P-22, co świadczy o lepszej żywotności w całym okresie wychowu kaczorów i kaczek z rodu P-22 w porównaniu z ptakami rodu P-11, a tym samym zróżnicowaniu obu populacji rodowych kaczek pod względem tej cechy. Po zakończeniu wychowu do dalszego użytkowania w roku 2017 przeznaczono 826 kaczorów i kaczek rodu P-11 i 850 kaczorów i kaczek rodu P-22.

Tabela 2. Wyniki wychowu kaczorów i kaczek potomnych z rodów P-11 i P-22 w 2016 roku

Cecha

Ród - płeć - wartości cech

P11

P22

Kaczory

Kaczki

Kaczory

Kaczki

Liczba wylężonych piskląt (szt.)

287

572

286

595

Padnięcia i brakowania zdrowotne do końca 7. tygodnia życia (%)

2,09

1,57

2,10

1,34

Padnięcia i brakowania zdrowotne do 24. tygodnia życia (%)

4,18

3,67

3,85

3,36

Stan ptaków na zakończenie okresu wychowu (szt.)

275

551

275

575

Ogółem stan ptaków po za-kończeniu wychowu w rodzie (szt.)

826

850

Analizę zróżnicowania dwóch rodów kaczek na podstawie cech mięsnych wyrażonych za pomocą wymiarów zoometrycznych i przyżyciowego szacowania umięśnienia i otłuszczenia przeprowadzono na podstawie danych zestawionych w tabeli 3. Wykazano, iż masa ciała 3-tygodniowych ptaków obojga płci w obu rodach była podobna. W obu rodach stwierdzono, iż w 7. tygodniu życia kaczory ważą więcej w porównaniu z kaczkami. Masa ciała kaczorów P-11 w tym terminie oceny wynosiła średnio 3261,6 g, zaś kaczek 3109,5 g. Natomiast w rodzie P-22 7-tygodniowe kaczory ważyły średnio więcej o 78,5 g, zaś kaczki o 61,7 g w porównaniu z kaczorami i kaczkami rodu P-11. Niewielkie różnice w wartościach tej cechy między kaczkami obu rodów świadczą o małym zróżnicowaniu obu populacji ptaków pod względem masy ciała 7-tygodniowych kaczorów i kaczek. Podobnie nie wykazano istotnego zróżnicowania obu rodów pod względem długości mostka i grubości mięśni piersiowych u ptaków obojga płci. Zarówno w rodzie P-11, jak i P-22 kaczory miały dłuższe mostki w porównaniu z kaczkami.

Średnie wartości długości mostka i grubości mięśni piersiowych zmierzone w obu rodach wskazują, iż ptaki te są dobrze umięśnione. Znalazło to potwierdzenie w analizie umięśnienia. Przy czym umięśnienie kaczorów i kaczek wyrażone masą mięsa w tuszce u ptaków rodu P-22 było nieco lepsze (708,7 g i 866,4 g) w porównaniu z kaczorami i kaczkami rodu P-11 (690,8 g i 847,2 g). Analogicznie kaczory i kaczki rodu P-22 były nieco bardziej otłuszczone (708,7 g i 672,7 g) w porównaniu z kaczkami rodu P-11 (690,8 g i 655,9 g), co świadczy iż wraz ze wzrostem umięśnienia można u kaczek tego rodu spodziewać się wzrostu otłuszczenia.


Tabela 3. Wartości średnie (x) i współczynniki zmienności (v) cech mięsnych kaczorów i kaczek potomnych w wychowie z rodów P11 i P22 w 2016 roku

Cecha

Ród - płeć - wartości cech

P11

P22

Kaczory

Kaczki

Kaczory

Kaczki

Masa ciała w wieku

3. tygodni (g)

x

v

1200,1

8,9

1186,8

7,3

1257,6

6,9

1237,8

6,8

Masa ciała w wieku

7. tygodni (g)

x

v

3261,6

5,8

3109,5

5,6

3340,1

4,5

3171,2

4,8

Długość mostka

w wieku 7. tygodni

(cm)

x

v

13,0

3,9

12,6

2,4

13,2

3,8

12,7

3,2

Grubość mięśni

piersiowych w wieku

7. tygodni (cm)

x

v

2,1

9,4

2,0

10,0

2,2

4,5

2,1

9,7

Masa mięsa w tuszce

w wieku 7. tygodni (g)

x

v

897,2

7,0

847,2

6,6

922,5

5,6

866,4

5,7

Masa tłuszczu

w tuszce w wieku

7. tygodni (g)

x

v

690,8

6,5

655,9

7,2

708,7

4,7

672,7

6,0

Udział mięsa w tuszce

w wieku 7. tygodni

(%)

x

v

27,5

1,5

27,2

1,1

27,6

1,1

27,3

1,1

Udział tłuszczu

w tuszce w wieku

7. tygodni (%)

x

v

21,2

1,4

21,1

1,9

21,2

0,9

21,2

2,0


Badania zostały zrealizowane w sposób zgodny z harmonogramem podanym w szczegółowym opisie zadania na realizację, którego złożono wniosek o udzielenie dotacji w 2016 roku.

W ramach wykonanego zadnia na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej przeprowadzono ocenę cech użytkowych świadczących o potencjale reprodukcyjnym i wartości biologicznej jaj pokolenia rodzicielskiego oraz o umięśnieniu i otłuszczeniu kaczorów i kaczek potomnych z rodów P-11 i P-22. Przeanalizowano zróżnicowanie hodowlanych populacji dwóch rodów kaczek (P-11 i P-22) użytkowanych na fermie hodowlanej kaczek w Lińsku w woj. kujawsko-pomorskim. Wykazano, że w czasie 20-tygodni użytkowania reprodukcyjnego kaczki z rodu P-11 wyróżnia nieco większa nieśność w porównaniu z kaczkami rodu P-22. Przy czym ptaki z rodu P-22 wyróżnia lepsza wartość biologiczna jaj oceniona na podstawie ich zapłodnienia oraz udziału w wylęgu piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych i nałożonych, co niewątpliwie wpływa na zróżnicowanie obu ocenionych populacji kaczek rodowych. Zapłodnienie jaj u kaczek z rodu P-22 wynosi 93,6%, zaś u kaczek z rodu P-11 90,4%. Niewielkie zróżnicowanie pod względem masy ciała kaczek potomnych w wychowie świadczy o podobnym potencjale pod względem tej cechy u ptaków z obu rodów. Ptaki z rodu P-22 wyróżnia lesza żywotność w wychowie i nieco lepsze umięśnienie i większe otłuszczenie w porównaniu z kaczkami rodu P-11. Uzyskane wyniki mogą stanowić wskazówki przy wyborze danego rodu do użytkowania.
Zadanie 2: Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych na przykładzie maksymalnie: 750 sztuk kaczek pekin krajowy (P-44) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-55)

Kaczki pekin stanowiące dwa rody oznaczone P-44 P-55 niewątpliwie należy uznać za należące do unikatowych populacji kaczek użytkowanych w kraju, zakwalifikowanych do typu pekina polskiego. W chowie półintensywnym, ,ekstensywnym, a także ekologicznym najczęściej osiągają bardzo zadowalające wyniki produkcyjne. W ostatnich latach wraz ze wzrostem zainteresowania chowem w szczególności półintensywnym kaczki rodu P-44 i P-55 znajdują uznanie, jako materiał do produkcji żywności określonej potocznie jako „zdrowa żywność”. Ptaki tych rodów mają białą barwę upierzenia, co jest pożądane przy obróbce technologicznej surowca. Wyróżnia je harmonijna budowa ciała. Dobrze adoptują się do warunków gospodarskich, wykorzystując pasze wytwarzane w oparciu o komponenty własne. Rody użytkowane były intensywnie przez ponad 50 lat. Od wielu lat znajdują uznanie w gospodarstwach rolnych na terenie Pomorza i Kujaw. Ze względu na swoje walory użytkowe oraz jakościowe surowców pochodzących od tych ptaków oraz możliwość ich utrzymania w zróżnicowanych warunkach niezbędne jest pozyskanie informacji o cechach wyróżniających te rody kaczek. Ze względu na specyfikę utrzymania kaczek wydaje się być istotnym przeprowadzenie oceny wzrostu w czasie wychowu kaczek oraz zbadanie ich potencjału reprodukcyjnego.Lp.

Cel

Czy cel został zrealizowany (tak/nie*/częściowo*)

1.

Celem badań była ocena cech użytkowych świadczących o umięśnieniu i otłuszczeniu kaczorów i kaczek rodu P-44 oraz P-55, a także analiza cech reprodukcyjnych świadczących o potencjale produkcyjnym ich pokoleń rodzicielskich. Uzyskane wyniki pozwolą na analizę zróżnicowania obu populacji kaczek.

TAK

Materiał badawczy stanowiły kaczory i kaczki rodzicielskie oraz potomne z krajowego rodu P-44 i kaczory i kaczki rodzicielskich oraz potomne z rodu krajowego P-55 (wg stanu na pierwszy dzień produkcji) utrzymywane w Ośrodku Hodowli Kaczek w Lińsku. Badania obejmowały:

  1. Ocenę cech reprodukcyjnych i jakości jaj na podstawie wyników wylęgu. Ocena obejmowała kontrolę nieśności w hodowlanych populacjach kaczek z uwzględnieniem określenia liczby jaj zniesionych przez kaczkę oraz średniej masy jaja wyznaczonej w okresie 2-tygodniowego szczytu nieśności. Ocena jakości jaj wylęgowych została przeprowadzona na podstawie ich wartości biologicznej wyrażonej wynikami lęgu jaj i wylęgu piskląt. Oceniono zapłodnienie jaj oraz wyniki wylęgów na podstawie liczby piskląt zdrowych wylężonych z jaj zapłodnionych i nałożonych wyrażonej ich procentowym udziałem w wylęgu. Inkubacja jaj i wylęgi piskląt były prowadzone w standardowej technologii lęgu przyjętej dla jaj kaczych.
  2. Analizę zróżnicowania hodowlanych populacji kaczek na podstawie cech użytkowych. W analizie tej uwzględniono wyniki oceny kaczek w wychowie. Ocena ta, polegała na określeniu indywidualnej masy ciała w wieku 3. i 7. tygodni oraz wykonaniu pomiarów zoometrycznych (długości mostka i grubości mięśni piersiowych) umożliwiających określenie metodą przyżyciową masy mięsa oraz tłuszczu w kaczkach. Za każdym razem ocena indywidualna masy ciała wykonywana była za pomocą elektronicznej wagi RADWAG. Długość mostka zmierzono taśmą zoometryczną od przedniej do tylnej krawędzi, a grubość warstwy mięśni piersiowych za pomocą zgłębnika igłowego w odległości 4 cm od początku grzebienia mostka i 1,5 cm w bok od jego krawędzi. Masa ciała 7-tygodniowych kaczek wraz z długością mostka i grubością mięśni piersiowych, posłużyły do obliczenia masy mięsa i tłuszczu za pomocą równań regresji wielokrotnej /Bochno i in., 1988/. Na podstawie zebranych wartości cech ocenianych indywidualnie dla każdej kaczki wykonano analizę zróżnicowania hodowlanych populacji kaczek, do czego posłużyły wartości średnie i odchylenia standardowe badanych cech.

Wyniki reprodukcyjne kaczek rodzicielskich obu rodów oraz ocenę wartości biologicznej jaj na podstawie wyników lęgów przedstawiono w tabeli 1. Ocenie podlegały kaczory i kaczki rodów P-44 i P-55 ocenione w wychowie w roku 2015, które przeklasyfikowano do reprodukcji na rok 2016. Padnięcia i brakowania zdrowotne w czasie reprodukcji u kaczorów rodu P-44 były o 0,96% mniejsze w porównaniu z kaczorami rodu P-55. Natomiast ubytki samic w czasie produkcji nieśnej w obu rodach były podobne. Średnia masa jaja w szczycie nieśności u kaczek z rodu P-44 wynosiła 90,2 g, a u kaczek z rodu P-55 92,2 g. Masa jaja różnicowała obie ocenione populacje zaledwie o 2 g. Podobne współczynniki zmienności tej cechy (odpowiednio: 4,4 w rodzie P-44 i 4,3 w rodzie P-55), świadczą o wyrównanej masie jaja w obrębie rodów, co z kolei wpływa na ich dobrą przydatność do lęgów w celu pozyskania piskląt dobrej jakości.

W rodzie P-44 średnio na nioskę pozyskano o 10,5 jaja więcej w porównaniu z rodem P-55, co może świadczyć o większym potencjale reprodukcyjnym samic rodu P-44 w porównaniu z samicami rodu P-55. Przy czym w rodzie P-55 stwierdzono nieco większe zapłodnienie jaj (85,2%) w porównaniu z rodem P-44 (83,9%). Wyniki te świadczą o lepszej wartości biologicznej jaj zniesionych przez kaczki rodu P-55. Potwierdziły to uzyskane wyniki procentowego udziału w wylęgach piskląt zdrowych z jaj nałożonych i zapłodnionych, które wskazują, iż w rodzie P-55 można uzyskać nieco więcej piskląt zdrowych z jaja nałożonych, jak również piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych w porównaniu do udziału w wylęgach piskląt z rodu P-44. Jednakże niewielkie różnice w tych cechach między rodami nie wpływają istotnie na większy potencjał produkcyjny jednego z rodu, gdyż większa liczba jaj od nioski w rodzie P-44 może zrekompensować nieco gorsze wyniki zapłodnienia i wylęgu piskląt. Analiza wyników reprodukcyjnych w obu rodach wskazuje na dobrą wartość biologiczną jaj, duży potencjał reprodukcyjnych ptaków w obu rodach przy równoczesnym ich zróżnicowaniu pod względem liczby zniesionych jaj.

Tabela 1. Wyniki cech reprodukcyjnych kaczek z rodów P44 i P55 w 2016 roku

Cecha

Ród - płeć - wartości cech

P-44

P-55

Kaczory

Kaczki

Kaczory

Kaczki

Okres użytkowania (tyg.)

23

23

Nieśność jaj w przeliczeniu na nioskę (szt.)

-

136,6

-

126,1

Średnia masa jaja (g)

-

90,2

v=4,4

-

92,2

v=4,3

Padnięcia i brakowania zdrowotne w produkcji (%)

3,87

3,44

4,83

3,36

Zapłodnienie jaj (%)

83,9

85,2

Wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych (%)

60,7

62,6

Wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych (%)

72,3

73,5


Z przeprowadzonych lęgów kaczek pekin rodów krajowych P-44 i P-55 pozyskano pokolenia potomne ptaków obojga płci w obu analizowanych rodach. Wyniki wychowu kaczek potomnych zestawiono w tabeli 2. W 2016 roku w rodzie P-44 do wychowu przeznaczono 367 samców i 714 samic, zaś w rodzie P-55 do wychowu pozyskano 306 kaczorów i 661 kaczek. Ptaki z obu rodów cechowała duża zdrowotność wyrażona małą liczbą padnięć i brakowań zdrowotnych. Do końca 7. tygodnia życia ubytki kaczorów rodu P-44 wynosiły 1,91% i były o 0,6% większe w porównaniu z ubytkami kaczorów w rodzie P-55 (1,300%). U kaczek podobnie, w rodzie P44 stwierdzono większe o 0,3% ubytki w czasie 7-tygodniowego wychowu w porównaniu z rodem P-55. Wychów kaczek potomnych obu rodów rozpoczęto 08. 08. 2016 roku, co determinuje czas jego zakończenia na 23. 01. 2017 r. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym do 30. 12. 2016 r. uwzględniono jedynie wyniki uzyskane do końca 7. tygodnia życia, co z kolei uzasadnia prowadzenie dalszych badań na obu populacjach kaczek rodowych przez UTP w Bydgoszczy. Pomimo tego zaprezentowane wyniki do 7. tygodnia wychowu wskazują na zróżnicowanie obu populacji kaczek w wychowie pod względem żywotności ptaków.

Tabela 2. Wyniki wychowu kaczorów i kaczek potomnych z rodów P44 i P55 w 2016 roku

Cecha

Ród - płeć - wartości cech

P-44*

P-55*

Kaczory

Kaczki

Kaczory

Kaczki

Liczba wylężonych piskląt (szt.)

367

714

306

661

Padnięcia i brakowania zdrowotne do 7. tygodnia życia (%)

1,91

2,10

1,30

1,79

Padnięcia i brakowania zdrowotne do 24. tygodnia życia (%)

-*

-*

-*

-*

Stan ptaków na zakończenie okresu wychowu (szt.)

-*

-*

-*

-*

Ogółem stan ptaków po za-kończeniu wychowu w rodzie (szt.)

-*

-*

*wychów kaczek potomnych rozpoczęto 08.08.2016 roku, zostanie on zakończony 23.01. 2017 roku, co wskazuje na potrzebę kontynuacji badań w 2017 roku przez UTP w Bydgoszczy.

Analizę zróżnicowania dwóch rodów kaczek na podstawie cech mięsnych wyrażonych za pomocą wymiarów zoometrycznych i przyżyciowego szacowania umięśnienia i otłuszczenia przeprowadzono na podstawie danych zestawionych w tabeli 3. Wykazano, iż masa ciała 3-tygodniowych ptaków obojga płci w obu rodach była podobna. W obu rodach stwierdzono, iż w 7. tygodniu życia kaczory ważą więcej w porównaniu z kaczkami. Masa ciała kaczorów P-44 w tym terminie oceny wynosiła średnio 3283,6 g, zaś kaczek 3101,6 g. Natomiast w rodzie P-55 7-tygodniowe kaczory ważyły średnio więcej o 43,0 g, zaś kaczki o 49,2 g w porównaniu z kaczorami i kaczkami rodu P-44. Niewielkie różnice w wartościach tej cechy między kaczkami obu rodów świadczą o małym zróżnicowaniu obu populacji ptaków pod względem masy ciała 7-tygodniowych kaczorów i kaczek. Podobnie nie wykazano istotnego zróżnicowania obu rodów pod względem długości mostka i grubości mięśni piersiowych u ptaków obojga płci. Zarówno w rodzie P-44, jak i P-55 kaczory miały dłuższe o 0,4 cm mostki w porównaniu z kaczkami.

Średnie wartości długości mostka i grubości mięśni piersiowych zmierzone w obu rodach wskazują, iż ptaki te są dobrze umięśnione. Znalazło to potwierdzenie w analizie umięśnienia. Przy czym umięśnienie kaczorów i kaczek wyrażone masą mięsa w tuszce u ptaków rodu P-55 było nieco lepsze (919,8 g i 861,8 g) w porównaniu z kaczorami i kaczkami rodu P-44 (906,7 g i 848,4 g). Analogicznie kaczory i kaczki rodu P-55 były nieco bardziej otłuszczone w porównaniu z kaczkami rodu P-44, co świadczy iż wraz ze wzrostem umięśnienia można u kaczek tego rodu spodziewać się wzrostu otłuszczenia. Uzyskane wyniki cech mięsnych w pokoleniach potomnych kaczek P-44 i P-55 świadczą o małym zróżnicowaniu obu populacji kaczek pod względem tych cech.

Tabela 3. Wartości średnie (x) i współczynniki zmienności (v) cech mięsnych kaczorów i kaczek potomnych w wychowie z rodów P44 i P55 w 2016 roku

Cecha

Ród - płeć - wartości cech

P-44

P-55

Kaczory

Kaczki

Kaczory

Kaczki

Masa ciała w wieku

3. tygodni (g)

x

v

1221,4

8,5

1213,0

8,1

1237,5

7,8

1248,4

7,1

Masa ciała w wieku

7. tygodni (g)

x

v

3283,6

5,2

3101,6

5,0

3326,6

5,1

3150,8

5,2

Długość mostka

w wieku 7. tygodni

(cm)

x

v

13,2

3,0

12,8

2,3

13,2

3,8

12,8

3,1

Grubość mięśni piersiowych w wieku 7. tygodni (cm)

x

v

2,1

9,4

2,0

10,2

2,2

9,1

2,0

9,9

Masa mięsa w tuszce

w wieku 7. tygodni (g)

x

v

906,7

6,1

848,4

5,7

919,8

6,5

861,8

6,0

Masa tłuszczu

w tuszce w wieku

7. tygodni (g)

x

v

690,4

6,4

644,4

6,4

704,1

5,9

662,2

6,4

Udział mięsa w tuszce

w wieku 7. tygodni

(%)

x

v

27,6

1,1

27,4

1,1

27,6

1,8

27,3

1,1

Udział tłuszczu

w tuszce w wieku

7. tygodni (%)

x

v

21,0

1,4

20,8

1,9

21,2

1,9

21,0

1,9

Badania zostały zrealizowane w sposób zgodny z harmonogramem podanym w szczegółowym opisie zadania na realizację, którego złożono wniosek o udzielenie dotacji w 2016 roku.

W ramach wykonanego zadnia na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej przeprowadzono ocenę cech użytkowych świadczących o potencjale reprodukcyjnym i wartości biologicznej jaj pokolenia rodzicielskiego oraz o umięśnieniu i otłuszczeniu kaczorów i kaczek potomnych z rodów P-44 i P-55. Przeanalizowano zróżnicowanie hodowlanych populacji dwóch rodów kaczek (P-44 i P-55) użytkowanych na fermie hodowlanej kaczek w Lińsku w woj. kujawsko-pomorskim. Wykazano, że w czasie 23-tygodni użytkowania reprodukcyjnego kaczki z rodu P-44 wyróżnia większa o 10,5 jaj w przeliczeniu na nioskę nieśność w porównaniu z kaczkami rodu P-55. Przy czym ptaki z rodu P-55 wyróżnia nieco lepsza wartość biologiczna jaj oceniona na podstawie ich zapłodnienia oraz udziału w wylęgu piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych i nałożonych. Wartości tych cech niewątpliwie wpływają na zróżnicowanie obu ocenionych populacji kaczek rodowych. Jednakże stwierdzono, iż gorsza wartość biologiczna jaj kaczek rodu P-44 rekompensowana jest ich liczbą w przeliczeniu na nioskę stanu średniego. Niewielkie zróżnicowanie pod względem masy ciała kaczek potomnych w wychowie, także pod względem pozostałych cech zoometrycznych świadczących o ich cechach mięsnych świadczą o podobnym potencjale pod względem tych cech u ptaków z obu rodów. Ptaki z rodu P-55 wyróżnia nieco lepsze umięśnienie i większe otłuszczenie w porównaniu z kaczkami rodu P-44. Uzyskane wyniki mogą stanowić wskazówki przy wyborze danego rodu do użytkowania.

Rok 2015


Informacja o planowanych przez Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy na 2015 r. badaniach podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

1. Tytuł zadania: Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych na przykładzie maksymalnie: 500 sztuk kaczek pekin krajowy (P-11) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-22)

Cel zadania:

Celem zadania w roku 2015 jest indywidualna ocena cech mięsnych w wychowie kaczorów i kaczek rodu P-11 i P-22 oraz cech reprodukcyjnych ptaków dorosłych, a następnie analiza kształtowania się zmienności tych cech w obu populacjach kaczek.

2. Tytuł zadania: Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych na przykładzie maksymalnie: 750 sztuk kaczek pekin krajowy (P-44) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-55)

Cel zadania:

Celem zadania w 2015 r. jest indywidualna ocena cech mięsnych w wychowie kaczorów i kaczek rodu P-44 i P-55 oraz cech reprodukcyjnych ptaków dorosłych, a następnie analiza kształtowania się zmienności tych cech w obu populacjach kaczek.

Planowany termin i miejsc publikacji informacja o uzyskanych wynikach badań oraz sposób dostępu

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji każdego z wyżej wymienionych zadań będą niezwłocznie zamieszczone, odrębnie dla każdego z tych zadań, na stronie internetowej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, w zakładce Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy http://whbz.utp.edu.pl/index.php/wspolpraca/projekty-dotowane-z-mrirw nie później niż do dnia 15 stycznia 2016 r. Wyniki te będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, w tym rolników i podmiotów działających w sektorze rolnictwa, w szczególności zajmujących się hodowlą i produkcją zwierzęcą.

Sprawozdania za 2015 rok z realizowanych badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

Zadanie 1: Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych na przykładzie maksymalnie: 500 sztuk kaczek pekin krajowy (P-11) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-22)


Kaczki pekin rodów P-11 i P-22 to jedne z najstarszych populacji kaczek hodowanych w kraju, należących do typu pekina polskiego. Ze względu na swoje walory użytkowe oraz pochodzenie są popularne w utrzymaniu w gospodarstwach zajmujących się produkcją półintensywną, ekstensywną, a także ekologiczną. Ptaki tych rodów mają białą barwę upierzenia i harmonijną budowę ciała. Dobrze wykorzystują pasze gospodarskie i dobrze znoszą zróżnicowane warunki środowiska. Rody te od wielu lat utrzymywane są na terenie Pomorza i Kujaw. Ze względu na swoje walory użytkowe oraz jakościowe surowców pochodzących od tych ptaków oraz możliwość ich utrzymania w zróżnicowanych warunkach niezbędne jest pozyskanie informacji o cechach specyficznych dla tych rodów kaczek. W szczególności należy zwrócić uwagę na cechy użytkowe w wychowie oraz cechy reprodukcyjne kaczek pekin krajowy rodów ( P – 11) i (P – 22).Lp.

Cel

Czy cel został zrealizowany (tak/nie*/częściowo*)

1.

Celem badań była indywidualna ocena cech mięsnych w wychowie kaczorów i kaczek rodu P-11 i P-22 oraz cech reprodukcyjnych ptaków dorosłych, a następnie analiza kształtowania się zmienności tych cech w obu populacjach kaczek.

TAK
Materiał badawczy stanowiło 768 kaczek rodzicielskich i 700 kaczek potomnych z krajowego rodu P-11 i 858 sztuk kaczek rodzicielskich oraz 644 potomnych z rodu krajowego P-22 (wg stanu na pierwszy dzień produkcji) utrzymywanych w Ośrodku Hodowli Kaczek w Lińsku. Badania obejmowały:

  • Ocenę cech reprodukcyjnych i jakości jaj na podstawie wyników wylęgu. Ocena obejmowała kontrolę nieśności w hodowlanych populacjach kaczek z uwzględnieniem określenia liczby jaj zniesionych przez kaczkę oraz średniej masy jaja wyznaczonej w okresie 2-tygodniowego szczytu nieśności. Ocena jakości jaj wylęgowych została przeprowadzona na podstawie ich wartości biologicznej wyrażonej wynikami lęgu jaj i wylęgu piskląt. Oceniono zapłodnienie jaj oraz wyniki wylęgów na podstawie liczby piskląt zdrowych wylężonych z jaj zapłodnionych i nałożonych wyrażonej ich procentowym udziałem w wylęgu. Inkubacja jaj i wylęgi piskląt były prowadzone w standardowej technologii lęgu przyjętej dla jaj kaczych.
  • Analizę zróżnicowania hodowlanych populacji kaczek na podstawie cech użytkowych. W analizie tej uwzględniono wyniki oceny kaczek w wychowie. Ocena ta, polegała na określeniu indywidualnej masy ciała w wieku 3. i 7. tygodni oraz wykonaniu pomiarów zoometrycznych (długości mostka i grubości mięśni piersiowych) umożliwiających określenie metodą przyżyciową masy mięsa oraz tłuszczu w kaczkach. Za każdym razem ocena indywidualna masy ciała wykonywana była za pomocą elektronicznej wagi RADWAG. Długość mostka zmierzono taśmą zoometryczną od przedniej do tylnej krawędzi, a grubość warstwy mięśni piersiowych za pomocą zgłębnika igłowego w odległości 4 cm od początku grzebienia mostka i 1,5 cm w bok od jego krawędzi. Masa ciała 7-tygodniowych kaczek wraz z długością mostka i grubością mięśni piersiowych, posłużyły do obliczenia masy mięsa i tłuszczu za pomocą równań regresji wielokrotnej (Bochno i in., 1988).

    Na podstawie zebranych wartości cech ocenianych indywidualnie dla każdej kaczki wykonano analizę zróżnicowania hodowlanych populacji kaczek, do czego posłużyły wartości średnie i odchylenia standardowe badanych cech.


W tabeli 1. zestawiono wyniki reprodukcyjne kaczorów i kaczek z rodów P-11 i P-22 uzyskane w 2015 roku. Ocenie podlegało 110 kaczorów i 408 kaczek rodu P-11 oraz 144 kaczory i 569 kaczek rodu P-22 przeklasyfikowanych po wychowie. Padnięcia i brakowania zdrowotne w czasie reprodukcji u kaczorów rodu P-11 były o 0,6% mniejsze niż u kaczorów rodu P-22. Natomiast w rodzie P-22 padnięcia i brakowania zdrowotne u samic były o 0,2% mniejsze w porównaniu z samicami rodu P-11. Średnia masa jaja w rodzie P-11 wynosiła 86,4 g, a w rodzie P-22 87,1. Współczynniki zmienności tej cechy w obu rodach były podobne. W rodzie P-11 średnio na nioskę pozyskano 108,4 jaj, a w rodzie P-22 liczba jaj wylęgowych od nioski wynosiła średnio 114,7 sztuk. Zapłodnienie jaj w obu rodach było dobre, co świadczy o dużej ich wartości biologicznej. Przy czym w rodzie P-11 było ono mniejsze o 8,2%. Podobnie nieco gorsze wyniki wylęgu piskląt zdrowych z jaj nałożonych i zapłodnionych uzyskano w rodzie P-11 w porównaniu z rodem P-22.

Tabela 1. Wyniki cech reprodukcyjnych kaczek z rodów P-11 i P-22 w 2015 roku

Cecha

Ród - płeć - wartości cech

P-11

P-22

Kaczory n-110

Kaczki n-408

Kaczory n-144

Kaczki n-569

Okres użytkowania (tyg.)

24

24

Nieśność jaj w przeliczeniu na nioskę (szt.)

-

130,7

-

126,2

Średnia masa jaja (g)

-

86,4

v=4,2

-

87,1

v=4,3

Padnięcia i brakowania zdro-wotne w produkcji (%)

3,6

3,2

4,2

3,0

Liczba jaj wylęgowych od nioski (szt.)

108,4

114,7

Zapłodnienie jaj (%)

83,7

91,9

Wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych (%)

58,3

66,7

Wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych (%)

69,6

72,6


W tabeli 2 zestawiono wartości średnie i współczynniki zmienności cech mięsnych kaczorów i kaczek z rodów P-11 i P-22 ocenionych w wychowie. Wykazano, iż masa ciała 3-tygodniowych ptaków obojga płci w obu rodach była podobna. W obu rodach stwierdzono, iż w 7. tygodniu życia kaczory ważą więcej w porównaniu z kaczkami. Masa ciała kaczorów P-11 w tym terminie oceny wynosiła średnio 3543 g, zaś kaczek 3328 g. Natomiast w rodzie P-22 7-tygodniowe kaczory ważyły średnio 3639 g, natomiast kaczki 3377 g. Podobnie długość mostka u kaczorów w obu rodach była większa w porównaniu z samcami. Pomimo tego wartości tej cechy w obrębie płci w obu rodach były podobne. Grubość mięśni piersiowych u kaczorów P-11 wynosiła 2,4 cm, zaś u kaczorów P-22 2,5 cm. U kaczek obu rodów grubość mięśni piersiowych wyniosła 2,2 cm. Średnie wartości długości mostka i grubości mięśni piersiowych zmierzone w obu rodach wskazują, iż ptaki te są dobrze umięśnione. Znalazło to potwierdzenie w analizie umięśnienia. Przy czym umięśnienie kaczorów i kaczek wyrażone masą mięsa w tuszce u ptaków rodu P-22 było nieco lepsze w porównaniu z kaczorami i kaczkami rodu P-11. Analogicznie kaczory i kaczki rodu P-22 były nieco bardziej otłuszczone, co świadczy iż wraz ze wzrostem umięśnienia można u kaczek tego rodu spodziewać się wzrostu otłuszczenia.


Tabela 2. Wartości średnie (x) i współczynniki zmienności (v) cech mięsnych kaczorów i kaczek w wychowie z rodów P11 i P22 w 2015 roku

Cecha

Ród - płeć - wartości cech

P11

P22

Kaczory n-200

Kaczki n-500

Kaczory n-188

Kaczki n-456

Masa ciała w wieku

3. tygodni (g)

x

v

1201

10,8

1188

10,1

1286

8,4

1253

8,3

Masa ciała w wieku 7. tygodni (g)

x

v

3543

6,5

3328

6,2

3639

6,3

3377

5,9

Długość mostka w wieku

7. tygodni (cm))

x

v

13,7

2,9

13,3

3,0

13,8

2,9

13,3

2,3

Grubość mięśni piersio-wych w wieku 7. tygodni (cm)

x

v

2,4

8,3

2,2

9,2

2,5

8,0

2,2

8,9

Masa mięsa w tuszce

w wieku 7. tygodni (g)

x

v

991,7

7,1

922,3

6,9

1020,8

7,0

935,3

6,7

Masa tłuszczu w tuszce

w wieku 7. tygodni (g)

x

v

753,5

8,3

700,1

7,8

779,8

7,6

716,3

7,4

Udział mięsa w tuszce

w wieku 7. tygodni (%)

x

v

28,0

1,1

27,7

1,1

28,0

1,1

27,7

1,1

Udział tłuszczu w tuszce w wieku 7. tygodni (%)

x

v

21,2

1,9

21,0

1,9

21,4

1,9

21,2

1,9


W tabeli 3. zestawiono wyniki wychowu kaczorów i kaczek z rodów P-11 i P-22 pozyskanych w 2015 roku. W rodzie P-11 do wychowu przeznaczono 226 samców i 542 samice, zaś w rodzie P-22 wylężono 220 kaczorów i 638 kaczek. Ptaki z obu rodów cechowała duża zdrowotność wyrażona małą liczbą padnięć i brakowań zdrowotnych. Do ósmego tygodnia życia ubytki kaczorów rodu P-11 wynosiły 0,88% i były mniejsze w porównaniu z ubytkami kaczorów w rodzie P-22. U kaczek rodu P-11 wykazano odwrotnie większe ubytki 0,92% w porównaniu z 0,63% u samic P-22 do 8. tygodnia wychowu. Do 24. tygodnia wychowu ubytki samców (4,42%) P-11 były większe w porównaniu z ubytkami (4,09%) u samców P-22. Natomiast u samic obu rodów ubytki były podobne i różniły się zaledwie 0,1%. Po zakończeniu wychowu do dalszego użytkowania przeznaczono 507 ptaków z rodu P-11 i 708 z rodu P-22.

Tabela 3. Wyniki wychowu kaczorów i kaczek z rodów P-11 i P-22 w 2015 roku

Cecha

Ród - płeć - wartości cech

P-11

P-22

Kaczory

Kaczki

Kaczory

Kaczki

Liczba wylężonych piskląt (szt.)

226

542

220

638

Padnięcia i brakowania zdro-wotne do 8. tygodnia życia (%)

0,88

0,92

1,82

0,63

Padnięcia i brakowania zdro-wotne do 24. tygodnia życia (%)

4,42

3,51

4,09

3,61

Stan ptaków na zakończenie okresu wychowu (szt.)

106

401

148

560

Ogółem stan ptaków po za-kończeniu wychowu w ro-dzie (szt.)

507

708

Badania zostały zrealizowane w sposób zgodny z harmonogramem podanym w szczegółowym opisie zadania na realizację, którego złożono wniosek o udzielenie dotacji w 2015 roku.


W ramach wykonanego zadnia na rzecz postępu biologiczne w produkcji zwierzęcej przeanalizowano zróżnicowanie hodowlanych populacji dwóch rodów kaczek P-11 i P-22 użytkowanych na fermie hodowlanej kaczek w Lińsku w woj. kujawsko-pomorskim. W ramach badań oceniono i przeanalizowano wartości cech reprodukcyjnych, wyniki wychowu i cechy mięsne kaczorów i kaczek z obu rodów. Wykazano, że w czasie 24-tygodni użytkowania reprodukcyjnego kaczki z rodu P-11 wyróżnia nieco większa nieśność w porównaniu z kaczkami rodu P-22. Przy czym średnia liczba jaj wylęgowych w przeliczeniu na nioskę w rodzie P-11 wynosi 108,4 sztuk a w rodzie P-22 114,7 sztuk. Zapłodnienie jaj u kaczek z rodu P-22 wynosi 91,9%, zaś u kaczek z rodu P-11 83,7%. Wraz z wynikami wylęgu piskląt z jaj nałożonych świadczy to, iż kaczki z rodu P-22 wyróżnia nieco lepsza wartości biologiczna jaj w porównaniu z kaczkami rodu P-11. Ptaki z rodu P-22 są nieco lepiej umięśnione i otłuszczone w porównaniu z kaczkami rodu P-11. Wykazano także zróżnicowanie w obrębie rodów w masie ciała między kaczorami i kaczkami. Uzyskane wyniki mogą stawić wskazówki przy wyborze danego rodu do użytkowania.

Zadanie 2: Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych na przykładzie maksymalnie: 750 sztuk kaczek pekin krajowy (P-44) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-55)

Kaczki pekin rodów P-44 P-55 to jedne z najstarszych populacji kaczek hodowanych w kraju, należących do typu pekina polskiego. Ze względu na swoje waloru użytkowe oraz pochodzenie są popularne w gospodarstwach zajmujących się produkcją półintensywną, ekstensywną, a także ekologiczną. Ptaki tych rodów mają białą barwę upierzenia i harmonijną budowę ciała. Dobrze wykorzystują pasze gospodarskie i dobrze znoszą zróżnicowane warunki środowiska. Rody te od wielu lat utrzymywane są na terenie Pomorza i Kujaw. Ze względu na swoje walory użytkowe oraz jakościowe surowców pochodzących od tych ptaków oraz możliwość ich utrzymania w zróżnicowanych warunkach niezbędne jest pozyskanie informacji o cechach specyficznych dla tych rodów kaczek. W szczególności należy zwrócić uwagę cechy użytkowe w wychowie oraz cechy reprodukcyjne kaczek pekin krajowy (P-44) i pekin krajowy (P-55).Lp.

Cel

Czy cel został zrealizowany (tak/nie*/częściowo*)

1.

Celem badań była indywidualna ocena cech mięsnych w wychowie kaczorów i kaczek rodu P-44 i P-55 oraz cech reprodukcyjnych ptaków dorosłych, a następnie analiza kształtowania się zmienności tych cech w obu populacjach kaczek.

TAK
Materiał badawczy stanowiło 759 kaczek rodzicielskich i 952 kaczek potomnych z krajowego rodu P-44 i 713 sztuk kaczek rodzicielskich oraz 943 potomnych z rodu krajowego P-55 (wg stanu na pierwszy dzień produkcji) utrzymywanych w Ośrodku Hodowli Kaczek w Lińsku. Badania obejmowały:

  • Ocenę cech reprodukcyjnych i jakości jaj na podstawie wyników wylęgu. Ocena obejmowała kontrolę nieśności w hodowlanych populacjach kaczek z uwzględnieniem określenia liczby jaj zniesionych przez kaczkę oraz średniej masy jaja wyznaczonej w okresie 2-tygodniowego szczytu nieśności. Ocena jakości jaj wylęgowych została przeprowadzona na podstawie ich wartości biologicznej wyrażonej wynikami lęgu jaj i wylęgu piskląt. Oceniono zapłodnienie jaj oraz wyniki wylęgów na podstawie liczby piskląt zdrowych wylężonych z jaj zapłodnionych i nałożonych wyrażonej ich procentowym udziałem w wylęgu. Inkubacja jaj i wylęgi piskląt były prowadzone w standardowej technologii lęgu przyjętej dla jaj kaczych.
  • Analizę zróżnicowania hodowlanych populacji kaczek na podstawie cech użytkowych. W analizie tej uwzględniono wyniki oceny kaczek w wychowie. Ocena ta, polegała na określeniu indywidualnej masy ciała w wieku 3. i 7. tygodni oraz wykonaniu pomiarów zoometrycznych (długości mostka i grubości mięśni piersiowych) umożliwiających określenie metodą przyżyciową masy mięsa oraz tłuszczu w kaczkach. Za każdym razem ocena indywidualna masy ciała wykonywana była za pomocą elektronicznej wagi RADWAG. Długość mostka zmierzono taśmą zoometryczną od przedniej do tylnej krawędzi, a grubość warstwy mięśni piersiowych za pomocą zgłębnika igłowego w odległości 4 cm od początku grzebienia mostka i 1,5 cm w bok od jego krawędzi. Masa ciała 7-tygodniowych kaczek wraz z długością mostka i grubością mięśni piersiowych, posłużyły do obliczenia masy mięsa i tłuszczu za pomocą równań regresji wielokrotnej (Bochno i in., 1988). Na podstawie zebranych wartości cech ocenianych indywidualnie dla każdej kaczki wykonano analizę zróżnicowania hodowlanych populacji kaczek, do czego posłużyły wartości średnie i odchylenia standardowe badanych cech.

W tabeli 1. zestawiono wyniki reprodukcyjne kaczorów i kaczek z rodów P-441 i P-55 uzyskane w 2015 roku. Ocenie podlegało 152 kaczory i 607 kaczek rodu P-44 oraz 143 kaczory i 570 kaczek rodu P-55 przeklasyfikowanych po wychowie. Padnięcia i brakowania zdrowotne w czasie reprodukcji u kaczorów rodu P-44 były o 1,1% większe niż u kaczorów rodu P-55. Podobnie większe, przy czym jedynie o 0,2% padnięcia wykazano u samic rodu P-44 w porównaniu z samicami rodu P-55. W rodzie P-44 stwierdzono, iż od jednej nioski można pozyskać 133,6 jaj, natomiast średnio na nioskę w rodzie P-55 można pozyskać 128,5 jaj. Średnia masa jaja w szczycie nieśności ptaków w rodzie P-44 wynosiła 89,1 g, a w rodzie P-55 81,5 g. Od kaczek z rodu P-44 pozyskano w 24-tygodniowym okresie nieśności średnio 110,8 jaj od nioski, zaś u kaczek P-55 nieco mniej 108,3 jaj. Oba rody wyróżnia dobra wartość biologiczna jaj o czym świadczy duże zapłodnienie przekraczające 83%. Analiza wykazała zróżnicowany między rodami udział w wylęgach piskląt zdrowych zarówno z jaj nałożonych, jak i zapłodnionych. W rodzie P-44 udział w wylęgach piskląt zdrowych z jaj nałożonych wynosił 57,7, zaś z zapłodnionych 69,1%, natomiast w rodzie P-55 odpowiednio: 72,2 i 86,0%.


Tabela 1. Wyniki cech reprodukcyjnych kaczek z rodów P-44 i P-55 w 2015 roku

Cecha

Ród - płeć - wartości cech

P44

P55

Kaczory n-152

Kaczki n-607

Kaczory n-143

Kaczki n-570

Okres użytkowania (tyg.)

24

24

Nieśność jaj w przeliczeniu na nioskę (szt.)

-

133,6

-

128,5

Średnia masa jaja (g)

-

89,1

v=4,0

-

81,4

v=4,1

Padnięcia i brakowania zdro-wotne w produkcji (%)

4,6

3,2

3,5

3,0

Liczba jaj wylęgowych

od nioski (szt.)

110,8

108,3

Zapłodnienie jaj (%)

83,5

84,0

Wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych (%)

57,7

72,2

Wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych (%)

69,1

86,0

W tabeli 2 zestawiono wartości średnie i współczynniki zmienności cech mięsnych kaczorów i kaczek z rodów P-44 i P-55 ocenionych w wychowie. Wykazano, iż masa ciała 3-tygodniowych ptaków obojga płci w rodzie P-44 była nieco mniejsza niż w rodzie P-55, co może świadczyć o szybszym tempie wzrostu początkowego u ptaków z rodu P-55 w porównaniu do ptaków z rodu P-44. W 7. tygodniu życia kaczory P-44 ważyły 3333 g, a kaczki 3171 g, natomiast samce rodu P-55 ważyły 3440 g, a samice 3208 g. Współczynniki zmienności tej cechy w obu rodach u ptaków obojga płci przyjmowały średnie wartości, co świadczy o wyrównaniu zarówno samców, jak i samic w obrębie danego rodu. Analiza wykazała, że kaczory i kaczki rodu P-55 wyróżnia nieco dłuższy (o 0,1 cm) mostek, podobnie jak grubość mięśni piersiowych w porównaniu z kaczorami i kaczkami rodu P44. Pomimo tego w obu rodach stwierdzono, że zarówno kaczory, jak i kaczki cechuje bardzo dobre umięśnienie. Oszacowane za pomocą równań regresji wielokrotnej umięśnienie kaczorów P-44 wynosiło 926,8, a kaczek 872,8, natomiast kaczorów P-55 odpowiednio: 959,0g i kaczek tego rodu 883,3 g. Ptaki obojga płci z obu rodów wyróżniało podobne otłuszczenie. Przy czym różnica w otłuszczeniu kaczorów była większa w porównaniu z oceną kaczek między rodami.

Tabela 2. Wartości średnie (x) i współczynniki zmienności (v) cech mięsnych kaczorów i kaczek w wychowie z rodów P44 i P55 w 2015 roku

Cecha

Ród - płeć - wartości cech

P44

P55

Kaczory n-271

Kaczki n-467

Kaczory n-259

Kaczki n-455

Masa ciała w wieku

3. tygodni (g)

x

v

1190

9,2

1182

8,6

1251

6,8

1204

7,0

Masa ciała w wieku

7. tygodni (g)

x

v

3333

5,7

3171

6,2

3440

5,2

3208

5,6

Długość mostka w wieku

7. tygodni (cm))

x

v

13,4

3,0

13,0

3,1

13,5

2,9

13,1

2,3

Grubość mięśni piersio-wych w wieku 7. tygodni (cm)

x

v

2,2

9,1

2,0

9,7

2,3

8,7

2,1

9,7

Masa mięsa w tuszce

w wieku 7. tygodni (g)

x

v

926,8

6,4

872,8

7,0

959,0

5,9

883,3

6,3

Masa tłuszczu w tuszce

w wieku 7. tygodni (g)

x

v

697,4

7,2

659,8

7,9

726,9

6,3

670,2

7,1

Udział mięsa w tuszce

w wieku 7. tygodni (%)

x

v

27,8

1,1

27,5

1,09

27,9

1,1

27,5

1,1

Udział tłuszczu w tuszce w wieku 7. tygodni (%)

x

v

20,9

1,91

20,8

1,92

21,1

1,4

20,9

1,9

W tabeli 3. zestawiono wyniki wychowu kaczorów i kaczek z rodów P-44 i P-55 pozyskanych w 2015 roku. W rodzie P-44 do wychowu przeznaczono 309 samców i 643 samice, zaś w rodzie P-55 wylężono 307 kaczorów i 636 kaczek. Ptaki z obu rodów cechowała duża zdrowotność wyrażona małą liczbą padnięć i brakowań zdrowotnych. Do ósmego tygodnia życia ubytki kaczorów rodu P-44 wynosiły 0,97% i były mniejsze w porównaniu z ubytkami kaczorów w rodzie P-55. U kaczek rodu P-44 wykazano większe ubytki 0,93% w porównaniu z 0,63% u samic P-55 do 8. tygodnia wychowu. Do 24. tygodnia wychowu ubytki samców (3,88%) P-44 były mniejsze w porównaniu z ubytkami (4,23%) u samców P-55. Natomiast u samic obu rodu P-44 do 24. tygodnia odchowu wynosiły 3,89%, a samic P-55 3,30%. Po zakończeniu wychowu do dalszego użytkowania przeznaczono 765 ptaków z rodu P-44, z rodu P-55 do dalszego utrzymania przeznaczono 710 kaczorów i kaczek.

Tabela 3. Wyniki wychowu kaczorów i kaczek z rodów P44 i P55 w 2015 roku

Cecha

Ród - płeć - wartości cech

P44

P55

Kaczory

Kaczki

Kaczory

Kaczki

Liczba wylężonych piskląt (szt.)

309

643

307

636

Padnięcia i brakowania zdro-wotne do 8. tygodnia życia (%)

0,97

0,93

1,30

0,63

Padnięcia i brakowania zdro-wotne do 24. tygodnia życia (%)

3,88

3,89

4,23

3,30

Stan ptaków na zakończenie okresu wychowu (szt.)

155

610

145

565

Ogółem stan ptaków po za-kończeniu wychowu w ro-dzie (szt.)

765

710

Badania zostały zrealizowane w sposób zgodny z harmonogramem podanym w szczegółowym opisie zadania na realizację, którego złożono wniosek o udzielenie dotacji w 2015 roku.


W ramach wykonanego zadnia na rzecz postępu biologiczne w produkcji zwierzęcej przeanalizowano zróżnicowanie hodowlanych populacji dwóch rodów kaczek P-44 i P-55 użytkowanych na fermie hodowlanej kaczek w Lińsku w woj. kujawsko-pomorskim. W ramach badań oceniono i przeanalizowano wartości cech reprodukcyjnych, wyniki wychowu i cechy mięsne kaczorów i kaczek z obu rodów. Wykazano, że w czasie 24-tygodni użytkowania reprodukcyjnego kaczki z rodu P-44 wyróżnia nieco większa nieśność w porównaniu z kaczkami rodu P-55. Przy czym średnia liczba jaj wylęgowych w przeliczeniu na nioskę w rodzie P-44 wynosi 133,6 sztuk a w rodzie P-22 – 128,5 sztuk. Zapłodnienie jaj u kaczek z rodu P-44 wynosi 83,5%, zaś u kaczek z rodu P-55 podobnie 84,0%. Wraz z wynikami wylęgu piskląt z jaj nałożonych świadczy to, iż kaczki z rodu P-55 wyróżnia nieco lepsza wartości biologiczna jaj w porównaniu z kaczkami rodu P-44. Ptaki z obu rodów są bardzo dobrze umięśnione, przy mniejszym zróżnicowaniu między rodami otłuszczenia samic w porównaniu z samcami. Wykazano także, iż kaczory i kaczki rodu P-55 wyróżnia szybsze tempo wzrostu początkowego (do .3. tygodnia życia) w porównaniu z ptakami rodu P-44. Samce rodu P-44 w wieku 7. tygodni ważą 3333 g, a samice 3171 g, natomiast ptaki rodu P-55 odpowiednio: 3440 i 3208 g. Uzyskane wyniki mogą stawić wskazówki przy wyborze danego rodu do użytkowania.