OGŁOSZENIE O REKRUTACJI do programu stażowego realizowanego w ramach projektu „Galopem na STAŻ”

galopem

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

do programu stażowego realizowanego w ramach projektu „Galopem na STAŻ”

na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt,

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

nr POWR.03.01.00-00-S185/17-00

WARUNKI REKRUTACJI:

 1. O zakwalifikowanie do programu stażowego mogą ubiegać się studenci:
 • studiów I stopnia kierunku Zoofizjoterapia, sem. VII
 • studiów I stopnia kierunku Zootechnika, sem.VII
 • studiów II stopnia kierunku Zootechnika, sem. II
 1. Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w programie jest brak zaległości dydaktycznych  wynikających z obowiązków studenta.
 2. Za studenta uważa się osobę posiadającą aktywny status studenta Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych na staż.
 3. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji osoby zainteresowane muszą dostarczyć do punktu rekrutacyjnego komplet niezbędnych dokumentów.
 4. Proces rekrutacji polegał będzie na selekcji Kandydatów w oparciu o sumę punktów uzyskaną w procesie rekrutacyjnym.
 5. Szczegółowe kryteria rekrutacji zawarte są w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (§3)
 6. Na podstawie sumy punktów uzyskanych przez aplikujących, Komisja rekrutacyjna ogłosi listę rankingową, która umieszczona zostanie na stronie WHiBZ. Ponadto, informacja o zakwalifikowaniu do programu stażowego zostanie przesłana na indywidualne konta pocztowe osób przyjętych na staż.
 7. W przypadku większej ilości chętnych aniżeli liczba miejsc dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa Kandydatów.

Niezbędne dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności Kandydata
 4. Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w toku studiów zgodnie z wytycznymi zawartymi w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (§3)
 5. Oświadczenie o zaangażowaniu społecznym
 6. Kserokopia dokumentów potwierdzających tożsamość,
 7. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

Dokumenty będą do pobrania na stronie: whibz.utp.edu.pl