Opis badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej

 

       Celem pracy jest określenie stopnia skażenia bakteriologicznego powierzchni jaj wylęgowych przed i po dezynfekcji oraz ocena aktywności wybranych środków odkażających na wybrane szczepy patogennych bakterii. W badaniach wstępnych wykonano ocenę mikrobiologicznego zanieczyszczenia powierzchni jaj wylęgowych pochodzących z ferm reprodukcyjnych drobiu zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Identyfikację ilościową i gatunkową bakterii wykonano metodą płytkową stosując odpowiednio dobrane podłoża oraz testy biochemiczne, a także niezbędne testy diagnostyczne. W kolejnej fazie doświadczenia identyfikowano wyizolowane drobnoustroje patogenne [E. coli, E.fecalis, S.aureus, P.aeruginosa], które następnie zostaną wykorzystane do określenia skuteczności działania biobójczego wybranych środków dezynfekcyjnych. Efektywność testowanych dezynfektantów zostanie wykonana równolegle w oparciu o szczepy wzorcowe bakterii chorobotwórczych: S.aureus ATCC 6538 i P.aeruginosa ATCC 15442. Na każdym etapie badań przeprowadza się walidację stosowanych metod zgodnie z założoną procedurą eksperymentu. Doświadczenia obejmują badania w skali laboratoryjnej oraz produkcyjnej. Sfinalizowaniem projektu będzie wybór preparatu charakteryzującego się zależnością pomiędzy bakteriologiczną oceną skuteczności odkażania, a jego efektywnością na podstawie wyników wylęgu.

 

 

"Projekt Krok w przyszłość - Stypendia dla doktorantów III edycja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego